Osp Members

Member Name Membership No Email
ABDUL RASHID MCPS 131 arashidshaikh@yahoo.com
ABDUL RAZZAK GHOGHARI 63
ABDUL RAZZAK LAKHANI DO, FRCOphth 37
ABDUL SAMAD KHAN FCPS 174 samad1975@hotmail.com
ABDUL SAMI MCPS, FCPS 158 drabdulsami@hotmail.com
ABRAR ALI MCPS, FCPS 8 abrar_ali@hotmail.com
ADIL RAFIQUE MCPS 212
ADIL SALIM JAFRI FCPS 117
AFTAB A. DARESHANI MCPS 99
AIJAZ AHMED ANSARI FCPS 165