Osp Members

Member Name Membership No Email
ASIM ATEQ FCPS 217 asimdr78@yahoo.com
ASMA SHAMS FCPS 228
ATIYA RAHMAN MCPS, FCPS 137 atiyaky@yahoo.com
ATTA-UR-REHMAN DORCP, DORCS 3
ATTA-UR-REHMAN MCPS,F.C.P.S 13 dr_ataurrehman@hotmail.com
ATTIYA ZEHRA RIZVI FCPS 221 info@albaseerfoundation.org
AURANGZEB SHAIKH MCPS,MSC,DCEH 197 zebshaikh@hotmail.com
AZAM ALI FRCS, FRCOphth, MRCOphth, 68 azam.ali@aku.edu
AZFAR NAFEES ALAM HANFI FCPS 189 drazfarnafees@yahoo.com
AZIZ UR REHMAN FCPS 130